Chúng tôi rất lấy làm tiếc với trường hợp mà bạn gặp phải!

Tài khoản của bạn không thể thanh toán được do những trường hợp sau:

1. Tài khoản chưa được kích hoạt. Bạn vui lòng gọi điện đến02862 848 680 để được hỗ trợ kích hoạt tài khoản.

2. Tài khoản không điền đầy đủ thông tin giao hàng. Bạn vui lòng bổ sung đầy đủ thông tin giao hàng tại đây.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *